Copyright

Alle rechten berusten bij Private Dock C, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Niets uit de uitgaven van Private Dock C mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of  voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of  voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Private Dock C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen,aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Private Dock C kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Privacybeleid Dock C Cruisepartners

Private Dock C, gevestigd aan de Arnhemseweg 10, 3817 CH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens:

www.dockc.nl/private
Adres: Arnhemseweg 10
Postcode: 3817 CH Amersfoort
Tel: 033 – 4633554

Walther van den Ham is de Functionaris Gegevensbescherming van Dock C Cruisepartners. Hij is te bereiken via informatie@privatedockc.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dock.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dock C Cruisepartners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw e-mailadres, voor en achternaam voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Private Dock C analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Private Dock C volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Private Dock C gebruikt uw surfgedrag om interesseprofielen op te bouwen voor advertentie doeleinden.
 • Private Dock C analyseert uw gedrag op de website om daarmee advertenties te creëren die op toepassing zijn van uw zoekopdrachten binnen onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Private Dock C bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres, voor en achternaam

Wij bewaren uw e-mailadres, naam en achternaam voor de nieuwsbrief zolang u ingeschreven staat in ons systeem en u zichzelf niet hiervoor heeft uitgeschreven. Wij gebruiken uw e-mailadres strikt voor communicatie via onze wekelijkse nieuwsbrief.

IP-Adres

Uw IP-adres wordt maximaal 14 maanden bewaard in Google Analytics. Wanneer u de cookies van de website verwijderd zal Google Analytics deze automatisch verwijderen. De reden dat uw IP-adres wordt opgeslagen is voor commerciële doeleinden. Wij kunnen hiermee het surfgedrag van onze klanten observeren en de website optimaliseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Private Dock C deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Private Dock C blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Private Dock C uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Alleen uw ip-adres wordt opgeslagen en gedeeld met Google Adwords en Google Analytics. Dit is voor commerciële doeleinden en voor het verbeteren van ons product en onze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Private Dock C gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Private Dock C gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 14 maanden (indien u deze verwijderd worden deze niet meer opgeslagen)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Private Dock C verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar informatie@privatedockc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Private Dock C zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Private Dock C wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Private Dock C neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Walther van den Ham via informatie@privatedockc.nl

Delen

Deel dit met je vrienden